Profil och pedagogisk inriktning


Vad innebär Sagoparkens profil ”språk och kommunikation genom estetiska uttryck"?


Grunden för profilens val är forskningsbaserad för att kunna ge rätt förutsättningar till barnen i förskolan men också en bra grund att stå på inför kommande skolår. Även förskolans läroplan ligger till grund för valet av förskolans profil, då språket är en central del genom hela livet, för att kunna prata, uttrycka sig och skapa förståelse.


Visionen för den valda profilen är att ge förutsättningar så varje barn på förskolan får möjlighet att lära sig det svenska språket i sin egen takt, med hjälp av olika verktyg. Leken är grunden till allt lärande och förskolan ska ta tillvara på barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet. Det är också viktigt att varje barn känner trygghet och tillhörighet och får möjlighet att bygga upp sitt självförtroende och självkänsla.


Hur arbetar vi med profilen?


Sagoparken kommer ha gemensamma samlingar för samtliga hemvister, där profilen ligger till grund och då särskilt de estetiska uttrycksformerna, så som konst, musik, teater, dans och rörelse, med mera. Då vårt språk är uppbyggt på rytm och takt går språk, kommunikation och de estetiska uttrycksformerna hand i hand. Samlingarna hjälper också till att alla ska känna samhörighet, lära sig samarbeta, samt kommunicera med sig själva och sin omvärld.


Sagoparken kommer även arbeta med språklek, där man till exempel läser sagor, ramsor och rim, övar läsförståelse, gör sagor tillsammans och utforskar språket tillsammans. Språkleken handlar om att lära sig förstå hur vårt språk är uppbyggt, få större ordförråd, reflektera och använda sin fantasi med mera och allt detta arbete görs genom lek i olika närmiljöer. Beroende på barnens ålder och förutsättningar anpassar man språkleken efter varje grupp. Pedagogerna tillammans med barnen ska gemensamt bygga upp språkleken och ta den till nya dimensioner. Med hjälp av litteraturen bygger vi upp vårt språk och vi skapar förutsättningar för lärandet både här och nu, men också för framtida skolår.


Pedagogisk inriktning


Sagoparkens förskola arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö98 reviderad 2010, där man kommer att arbeta med de mål och riktlinjer som finns. Förskolans värdegrund kommer även ligga till grund för förskolans arbete, som är framtagen med hjälp av förskolans läroplan och forskning.


Läroplanen Lpfö98 reviderad 2010 har riktlinjer för vad förskolan ska uppnå och en hjälp hur man ska organisera verksamheten. Den har även riktlinjer om vad varje barn, utifrån deras egna behov ska ha med sig från förskolan till övergången till förskoleklass/ skola.


Förskolechefen kommer tillsammans med personalen att arbeta fram hur dessa mål och riktlinjer från läroplanen ska uppnås och utveckla verksamheten tillsammans.


Sagoparkens förskola kommer arbeta särskilt mycket med förskolans profil.


Förskolans mål och riktning


Enligt förskolans läroplan står det följande om mål och riktning:


”Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan”.


”Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskolelärarens ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs”.


Utöver Sagoparkens profil som är språk, kommunikation genom de estetiska uttrycken ska förskolan även arbeta med matematik, teknik, kemi, fysik, miljö och natur. Beroende på barnens ålder anpassar man vilken nivå man ska arbeta med dessa ämnen, samt att barnen ska vara delaktiga i olika beslut och arbetsgång.


Det är viktigt att man använder leken som ett redskap och tar tillvara på barnens nyfikenhet, kreativitet och vad som intresserar dem i de olika ämnena. I dessa projekt som pedagogerna tillsammans med barnen arbetar fram lär sig barnen att samarbeta, visa respekt och solidaritet mot varandra, men också att ta initiativ och kunna arbeta självständigt. Genom att arbeta med projekt och lek, lär sig barnen hantera konflikter och lär sig förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har.


Det står även i läroplanens mål att barnen ska känna delaktighet i sin egen kultur och ha respekt för andra kulturer. Det gäller att ta tillvara på de olika kulturerna och lära av varandra som blir till ett kollegialt lärande. Det står också att man ska lära barnen vikten av god hälsa och välbefinnande och detta är något man dagligen ska arbeta med på Sagoparkens förskola.


Att målen och riktlinjerna i förskolans läroplan har dessa ämnen är för att förbereda barnen på bästa möjliga sätt inför deras skolstart, framtida utbildning och bli goda samhällsmedborgare. De ska lämna förskolan och fått med sig kunskaper för livet så de kan fortsätta sin resa som nyfikna, frimodiga, demokratiska och empatiska människor.


För att allt ska fungera och vara god omsorg gäller det att ha ett välbalanserat arbete som gör att barnen får en väl avvägd dagsrytm. Det gäller också för god omsorg att man bygger upp varaktiga relationer så varje barn känner trygghet både i sin grupp, i sig själva och till personalen och på så sätt utvecklar sin sociala kompetens. 


Personalen ska bidra till att varje barn får en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling och befinner sig i svårigheter. Personalen ska ta tillvara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära och stärka barnens tillit till sin egen förmåga, samt utmanar barnens nyfikenhet. Personalen ska också hjälpa barnen lära känna sin närmiljö och lära sig om olika kulturarv, både det som finns nära oss, samt internationellt. 


Trygghet


Förskolan ska vara en trygg plats, där man ger barnen den omsorg som de behöver. Föräldrarna ska känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan och att det är viktigt att både barn, föräldrar, personal, samt förskolechef har förtroende för varandra. Sagoparkens förskola kommer arbeta för ett öppet arbetsklimat, där alla känner alla och alla barn är allas ansvar, samt att barnet alltid ska vara i centrum. Föräldrarna ska känna delaktighet på förskolan och kunna ha en vardaglig dialog och kommunikation med personalen. Då förskolechefen kommer vara mycket på förskolan och arbeta, skapar detta också en trygghet för föräldrarna, samt för personalen. Genom vardagliga rutiner kommer det vara en hjälp för barnen att känna trygghet, då de vet ungefär hur dagen kommer vara. Föräldrarna ska också känna trygghet att deras barn får ett livslångt lärande och att varje personal arbetar för att alla barn ska trivas och gå till förskolan med glädje.


Lika värde


På Sagoparkens förskola kommer vi arbeta med att alla ska få vara med och ingen ska vara utanför, alla ska känna gemenskap. Vi kommer arbeta med att ingen ska bli kränkt, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, samt solidaritet med svaga och utsatta m.m. Detta arbete kommer hållas levande på förskolan och värdegrunden, diskrimineringsplanen, aktiva åtgärder, skollagen, samt läroplanen kommer ligga till grund för detta arbete.


Utemiljö


På Sagoparken förskola är det viktigt att man har en pedagogisk verksamhet utomhus, där barnen får möjlighet att leka och upptäcka naturen. Förskolan kommer lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor, samt allemansrätt och kretsloppet.


För många barn är uteleken på förskolan ofta den enda tid som de vistas utomhus på under hela dagen, särskilt under vintertid. Det är också viktigt att vara ute mycket då det minskar risken att sjukdomar sprids.


Forskning visar att barn mår bättre och är friskare när de vistats ute i gröna områden jämfört att vara mycket inomhus. Forskningen visar också att det är viktigt att det finns en rymlig utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng. Detta gör att barnen får en ökad fysisk aktivitet, bättre koncentrationsförmåga, lek och motorik utvecklas, bättre hälsa och det minskar risken för psykisk ohälsa. Bra utemiljöer stimulerar även till fantasi och lust att lära.


Sagoparkens förskola har möjlighet att tillgodose detta, då förskolan ligger på natursköna Johannesbergsområdet. Den inhägnade utemiljön ligger i parkområdet och har direkt anslutning till övriga Johannesbergsparken. Det finns en bra skog att leka i, grillplatser, nära till isstadion och andra lärmiljöer, samt möjlighet till Lillängsskolans utegård.


Innemiljö 


Innemiljön är väl anpassad till en bra pedagogisk verksamhet, med bra storlek på lokalens ytor. Innemiljön ska inspirera till lek och lärande, där det både finns temarum och andra lekutrymmen, för att stimulera barnens alla sinnen på bästa möjliga sätt.


Innemiljön har tre olika hemvister, där varje barn har en specifik tillhörighet, samt samma pedagoger som är på den hemvisten. Detta är för att skapa trygghet, tillhörighet och kunna samla ihop barnen både för vila och för lugna måltider. Då förskolan har ett ”VI och inte JAG tänk” kommer barnen och pedagogerna strukturerat kunna röra sig fritt i hela förskolans gemensamma innemiljö. Detta gör att alla barn lär känna varandra och samtlig personal som också bidrar till lärande och trygghet.


Lokalerna är handikappsvänliga med handikappstoalett, samt att olika material kommer väljas för att underlätta hygien och att förskolan ska vara lättstädad.


Arbetssätt


Sagoparkens förskola kommer arbeta enligt skollag, förskolans läroplan och förordningar. Arbetssättet på förskolan kommer vara att vi alla arbetar tillsammans och att alla har ett ”VI och inte JAG” perspektiv och att alla arbetar mot gemensamma mål, samt arbetar kollegialt. Något som är viktigt för förskolans arbetsätt är att barnen alltid ska vara i centrum och att samtliga barn ska komma till förskolan med glädje och känna trygghet, för att kunna få nya kunskaper. Varje barn ska få utvecklas i sin egen takt och få stöd och hjälp om så skulle behövas. Barnens egen utveckling kommer dokumenteras kontinuerligt och systematiskt, samt att man följer upp och analyserar, för att kunna utvärdera förskolans arbete och kunna vidareutveckla verksamheten. Dokumentationen om varje barns framsteg hjälper även pedagogerna när de ska återkoppla till föräldrarna, exempel vid hämtning eller utvecklingssamtal, men även för att kunna utmana barnet. Föräldrarna ska när som helst kunna läsa dokumentationen om sitt barn.


Då förskolans verksamhet är forskningsbaserad kommer personalen få kompetensdagar vid två olika tillfällen på hösten och våren, där de ska få möjlighet att fördjupa sig i forskningen och förskolans verksamhet. Personalen kommer tillsammans med förskolechef kontinuerligt arbeta med detta och få möjlighet till samtal och reflektion, för att ständigt kunna förbättra förskolans verksamhet.


Sagoparken Fristående Förskola


www.sagoparken.se

info@sagoparken.se

Mariestads Pedagogiska Förskola AB

Org.nr. 559114-8696

Godkänd för F-skatt